Skip to content

Възрожденски дебати за облика на националната култура

Доклад, представен на конференцията “Българската литература: сравнимо и несравнимо”, организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание; 24 април 2015 г., Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Българската литература: сравнимо и несравнимо

 

Научна конференция,

организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Конферентна зала

24 април 2014

 

9.00 – 11.00

Водещ Николай Аретов

Откриване

* Румяна Л. Станчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”), Аспекти на неравновесието в сравнителните литературни проучвания

Христо Манолакев, Национален литературен канон и сравнително литературознание, или още веднъж за диалога на Л. Каравелов с прозата на Н. Гогол

Христина Балабанова, Компаративизъм и литературна историография. Според методологията на Франк Волман

Маргарита Серафимова, За малкото и голямото, близкото и далечното, своето и чуждото. Поетическа топография на родното пространство

Пламен Антов, Езици на националномитологичното: Европа – Америка

11.30 – 13.00

Водещ Теодора Цанкова

Николай Аретов, Непреводимото и уникалното – поглед отстрани

Николета Пътова, Българската литература – сравнимо и несравнимо: “Чешки проекции на сюжета “Иванко”.

Анна Алексиева, Възрожденски дебати за облика на националната култура

Теодора Цанкова, Литературното поколение в Испания – употреби на понятието

Мая Горчева, Как разказва авангардистът Гео Милев за началата на модерната поезия

14.00 – 16.00

Водещ Анна Алексиева

Йонка Найденова, Между лично и историческо битие (За рецепцията на Геза Гардони в България)

Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси

Николай Тодоров (докторант към катедра “Теория на литературата” в СУ “Св. Климент Охридски”), “Експеримент и костумбризъм в българската и испанската литература от края на 19 в. (Случаите с Ал. Константинов и С. Руеда)”

Марина Владева (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас), „Време на чудеса” и/или „Лазар и Исус”

Васил Василев, Измеренията на християнската вяра  в разкази на Константин Константинов, Георги Райчев и Леонид Андреев

 

16.00 Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

 

 

„МЕКАТА СИЛА” НА КУЛТУРНАТА ДИПЛОМАЦИЯ: „ФАБРИКА” ЗА ИСТОРИЯ VS „ФАБРИКА” ЗА ПОЛИТИКА

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

05.12.2014 г

ПРОГРАМА // PROGRAM

9.00–9.30 ч. Регистрация на участниците // Registration of participants

9.30–11.00 ч. Първо заседание. Модератори: чл. кор. Лорина Репина и проф. д-р Евгения Калинова. Секретар доц. Иво Христов // First panel. Moderated by Cor. Memb. RASc. Lorina Repina and Prof. Dr. Evgenia Kalinova. Secretary Assoc. Prof. Dr. Ivo Hristov

9.30–9.40 ч. Откриване на конференцията. Приветствие от името на ректора на СУ чл. кор. Иван Илчев // Opening of the conference. Address on behalf of Cor. Memb. BASc Prof. Dr. hab. Ivan Ilchev, Rector of Sofia University

9.40–10.00 ч. проф. д.и.н. Румяна Михнева (СУ – УКХ „Алма матер“) “Проектът „Бъдеще за миналото” – културната дипломация и предизвикателствата на съвременния свят” // Prof. Dr. hab. Rumyana Mihneva “The Future for the Past Project – Cultural Diplomacy and the Challenges of Contemporary World“

10.00–10.20 ч. доц. д-р Костадин Грозев (СУ) “Културната дипломация – теория и практика“ // Assoc. Prof. Dr. Kostadin Grozev (Sofia University) “Cultural Diplomacy: Theory and Practice”

10.20–10.40 ч. чл. кор. Лорина Репина (Институт по обща история, РАН) “Публичная история в контексте исторической культуры эпохи глобализации” // Lorina Repina (Institute of General History, RASc.), “Public History in the Context of Historical Culture at the Age of Globalization”

10.40–11.00 ч. проф. д.и.н. Зинаида Чеканцева (Институт по обща история, РАН) “„Политика памяти” и история” // Prof. Dr. Hab. Zinaida Chikantseva (Institute for General History, RASc.) “’The Politics of Memory’ and History”

11.00–11.20 ч. – Кафе-пауза // Coffee-break

11.20–13.00 ч. – Второ заседание. Модератори проф. дин Румяна Михнева, проф. дин Зинаида Чеканцева // Second panel. Moderated by Prof. D. hab. Rumyana Mihneva and Prof. Dr. Zinaida Chikantseva

11.20–11.40 ч. доц. д-р Олга Воробьова, “Историческое событие в современном историописании” // Assoc. Prof. Dr. Olga Vorobyova “The Historical Event in Historiography”

11.40–12.00 ч. проф. д-р Евгения Калинова (СУ) „Българската културна дипломация към Западна Европа след Втората световна война“ // Prof. Dr. Evgenia Kalinova (Sofia University) “Bulgarian Cultural Diplomacy in Western Europe after WWII”

12.00–12.20 ч. д-р Веселинка Кастратович (Музей за история на Югославия) “Протоколът в културната дипломация на Йосип Броз Тито“ // Dr. Veselinka Kastratovich (Museum of Yugoslav History), “The Protocol in the Cultural Diplomacy of Josip Broz Tito”

12.20–12.40 ч. доц. д-р Гана Рупчева (Шуменски университет), “Културното сътрудничество между България у СССР през 50-60-те години. // Assoc. Prof. Gana Rupcheva (Shoumen University) “The Cultural Collaboration between Bulgaria and the U.S.S.R. in the 1950s and 1960s”

12.40–13.10 ч. Дискусия // Discussion

13.10–14.00 ч. Обяд // Lunch

14.00–15.00 ч. Трето заседание. Председател доц. Костадин Грозев. Секретар Олга Воробьова // Third panel. Moderated by Assoc. Prof. Dr. Kostadin Grozev, Secretary Assoc. Prof. Dr. Olga Vorobyova

14.00–14.20 ч. проф. д.и.н. Айслу Юнусова “Ислямът в Урал и Поволжието”// Prof. D. hab. Ayslu Yunusova (Ufa University) “Islam in the Ural and Volga Region”

14.20–14.40 ч. доц. д-р Валери Колев (СУ) „Българската независимост от 1908 г. и митът за националното единство” // Assoc. Prof. Dr. Valery Kolev (Sofia University) “The Bulgarian Independence of 1908 and the Myth of National Unity”

14-40–15.00 ч. д-р Любодраг Ристич, Институт по балканистика (САНУ) “Чрез мултиезичност към модернизация: Сърбия през 19 в.“ // Dr. Ljuboslav Ristich, (SASc.) “Through Multilingualism to Modernization: 19th cen. Serbia”

15.00–15.20 ч. Кафе-пауза

15.20– 17.00 ч. Четвърто заседание. Модератори проф. д.и.н. Айслу Юнусова и доц. д-р Валери Колев // Fourth pаnel. Moderated by Prof. Dr. hab. Ayslu Yunousova and Assoc. Prof. Dr. Valery Kolev

15.20–15-40 ч. доц. д-р Иво Христов (СУ) „Дефицитът на доверие в правните институции в страните на Централна и Източна Европа – между проблема и решението“ // Assoc. Prof. Dr. Ivo Hristov (Sofia University) “The Deficit of Trust in Law Institutions in Central and East European Countries – between the Problem and its Decision”

15.40–16.00 ч. доц. д-р Антонина Хабова (Университет за национално и световно стопанство) „Китайското възприятие на световната политика: геополитически измерения // Assoc. Prof. Dr. Antonina Habova (UNWE) “China’s Perception of World Politics: Geopolitical Implications”

16.00–16.10 ч. д-р Светлана Станкова (СУ) „Украйнската криза в западните мейнстрийм медии“ // Dr. Svetlana Stankova (Sofia University) “The Ukrainian Crisis in Mainstream Western Media”

16.10-16.20 ч. д-р Радостина Шивачева (Кеймбриджския университет) „Дистанция и близост – ролята на културната дипломация в отношенията между Великобритания, ЕС и Русия“ // Dr. Radostina Shivacheva (Cambridge University), “Distance and Closeness – The Role of Cultural Diplomacy in the Relations between Great Britain, the European Union and Russia”

16.20-16.30 ч. д-р Димитър Атанасов (ИЕФЕМ, БАН), д-р Анна Алексиева (ИЛ, БАН) „Меката власт на популярната култура“ // Dr. Dimitar Atanasov (BASc), Dr. Anna Alexieva (BASc),“The Soft Power of Popular Culture”

16.30–16.40 ч. проф. д-р Дейвид Лейн (Кеймбриджския университет) “Мека сила, тъмна сила и академично сътрудничество” // Prof. Dr. David Lane (Cambridge University) “Soft Power, Dark Power and Academic Cooperation”

16.40–17.00 ч. Заключителна дискусия. Модератори чл. кор. Лорина Репина, проф.д.и.н. Румяна Михнева.// Closing discussion. Moderated by Cor. Memb. RAN Lorina Repina and Prof. D. hab. Rumyana Mihneva

 

 

“Портрет на зловещото: Ботев според Макдъф”

Доклад, представен на конференцията “Портрет на една непозната: присъствието на изобразителните изкуства в литературата”, организирана от Академичен кръг по сравнително литературознание, 10-11 април 2014, СУ “Св. Климент Охридски”.

Портрет на една непозната: Присъствието на изобразителните изкуства в литературата

Научна конференция

10 и 11 април в Софийския университет

10 април
Нова конферентна зала

9.00 -11.00
Водещ Николай Аретов
Откриване
Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга.
Веселин Тончев (Институт по физикохимия), Използване на произведения на изобразителното изкуство за илюстрация на концепции в областта на природните науки
Николай Аретов (Институт за литература), Отсъствието на непознатата красавица
Христо Манолакев (Великотърновски университет), Пророческият проект: непозната страница от биографията на Н. Гогол.

11.30 – 13.00
Водещ Румяна Л. Станчева
Йорданка Бибина (Институт за балканистика), Живописване в слово (модерната турска поезия)
Витана Костадинова (Пловдивски университет), Нова ера във визуалното изкуство: „Гордост и предразсъдъци” на Джейн Остин като „Дневниците на Лизи Бенит”
Анна Алексиева (Институт за литература), Портрет на зловещото: Ботев според Макдъф
Жоржета Чолакова (Пловдивски университет), Черното езеро в чешката поезия и живопис, или За границите на романтическия пейзаж
14.00 – 16.00
Водещ Витана Костадинова
Николай Чернокожев (Софийски университет), Вмраморено видение и сенки от мрамор. Скулптурите на Пенчо Славейков
Соня Александрова (Пловдивски университет), „Ама стига с тоя Брамс!“
Елена Динева, Апология на детайла: присъствието на Петер Брьогел Стария в романа „Тил Уленшпигел“ на Шарл дьо Костер
Дина Манчева (Софийски университет), Ролята на изобразителното изкуство при изграждането на франкофонската символистична сцена

16.00 Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

11 април
Зала 1

9.00 -11.00
Водещ Христо Манолакев
Теодора Цанкова (Софийски университет), Дон Кихот в страната на чудесата (наблюдения върху комикса „Дон Кихот” във в. „Чуден свят”, 1942 г.)
Ерика Лазарова (Институт за изследване на обществата и знанието), Оскар Уайлд или литературата като живопис с думи
Дияна Николова (Пловдивски университет), Сценичните метаморфози на пасторала в края на Belle Époque
Мая Горчева (Пловдивски университет – филиал Кърджали), Кога се чуват колоратурите на певицата Жозефина, или за трудното изкуство на зрелището в прозата на Франц Кафка

11.30 – 14.00
Водещ Светла Черпокова
Светла Черпокова (Пловдивски университет), За картините, нарисувани от новели, разказани във филм
Николай Узунов (Софийски университет), Белобрадият мъж на Тинторето в контекста на романа „Старите майстори“ от Томас Бернхард
Маргарита Серафимова (Институт за балканистика), Да видиш или да не видиш? Реторика на погледа в картината и в текста
Николета Пътова (Институт за литература), Драматургия и сценография през Възраждането – между културния консенсус и художественото партньорство
Марина Владева Йорданова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас), Да бъдеш или да имаш. Предизвикателствата на твореца в „Железният светилник“ на Димитър Талев
Заключителна дискусия и закриване на конференцията

 

Video

“Възрожденският героичен пантеон: изобретяване и употреби” – Конференция “Герои и героично”, декември 2013 г.

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО БАЛКАНИСТИКА

БАЛКАНИСТИКАТА ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАМЕТТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА МИНАЛОТО 

14 ноември 2013 г., четъртък

9.30 – 10.00

Доцент д-р Александър Костов, директор на ИБЦТ

Откриване.

Професор д.ист.н. Василка Тъпкова – Заимова

50 години Международна асоциация за проучване на Югоизточна Европа. 

Секция І

ВОЙНИ НА ПАМЕТТА:

ВОЙНИТЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА БАЛКАНИТЕ

ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ

                                 Ръководител професор д.ист.н. Светлозар Елдъров 

Заседание I

 

10.00 – 11.30 

Чл. кор. професор Васил Проданов

Битките за историята и променящите се идентичности на Балканите.

Професор д.ист.н. Валерия Фол

Въоръжение и идентичност.

Професор д.ист.н. Илия Тодев

И на Шипка не всичко е спокойно.

Професор д.ист.н. Светлозар Елдъров

Календар и памет: Сравнителен анализ на национално-държавните празници на българи, сърби и хървати през ХІХ и ХХ век.

Професор д.ист.н.Тодор Петров

В търсене на национална идентичност: Наградната система на Република Македония.

ДИСКУСИЯ

11.30 – 11.45 Кафе пауза

Заседание II

11.45 – 13.30 

Професор д-р Искра Баева

Съвременни спорове за интернационалистичните и националистичните инициативи на Тодор Живков.

Професор д.ист.н. Огняна Хрисимова

„Преди да съдим, нека знаем и помним“.

Професор д-р Евгения Калинова

Споровете за „възродителния процес“ – вчера и днес

Професор д-р Йордан Баев

Основната дилема във военностратегическите възгледи на балканските държави по време на Студената война.

Доцент д-р Зорка Първанова

Политическият реформизъм в националните идеологии и/срещу младотурския османизъм.

Доцент д-р Екатерина Никова

Неоосманизмът на Балканите – плашило или реалност.

ДИСКУСИЯ

13.30 – 14.30 ПАУЗА

Заседание III 

14.30 – 17.00 

Архитект Елко Хазан

Еврейските общности в България и техните синагоги.

Ангелина Рашкова

Участието на евреите в борбите и войните за национално освобождение и обединение на България през ХІХ – ХХ век.

Главен асистент д-р Юлия Златкова

Паметта за Византия и ролята ѝ за формирането на българската и гръцката национална идентичност през епохата на Възраждането.

Главен асистент д-р Весела Трайкова

В търсене корените на българо-гръцкия сблъсък в Македония.

Главен асистент д-р Маргарита Стамова

Албанският етнос на Балканите – аспекти, проблеми и развитие (ХІХ – ХХІ век).

Главен асистент д-р Ваня Стоянова

Училище и национална идентичност: Българските училища в Турция между двете световни войни.

Доцент д-р Бисер Петров

За едно малко известно етническо прочистване на Балканите през Втората световна война.

ДИСКУСИЯ 

15 ноември 2013 г., петък

Секция ІІ

КУЛТУРА НА ПАМЕТТА: УПОТРЕБИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

Заседание I 

9.30 – 11.30

Модератор проф. дфн Николай Аретов

Откриване 

Доц. д-р Ана Лулева

Памет и справедливост. Публичната памет за социализма

Проф. Раймонд Детрез

“Сблъсъкът на идентичностите”: Европа, Централна Европа, Балканите

Гл. ас. д-р Петър Петров

„Общи” места на паметта. Стратегии при превода на чужди национализми в български контекст

Доц. д-р Десислава Лилова

Локални и национални исторически разкази: описания на селища във възрожденския периодичен печат

Доц. д-р Надя Манолова

Църковно строителство и социален капитал – два примера от 30-те години на 19 век

*Проф. дин Надя Данова

Към изграждането на националния пантеон през ХІХ век

ДИСКУСИЯ

11,45 – 12,00 – Кафе пауза 

Заседание II 

12.00-14.00

Модератор Проф. дин Рая Заимова 

Гл. ас. д-р Евгения Троева

Древното минало: съвременни употреби и идентификации в Родопите

Проф. дфн Николай Аретов

За една „христоцентрична” ревизия на колективната национална памет

Проф. дн Евгения Иванова

Ислямизацията между полюсите на паметта: балкански интерпретации

Доц. д-р Михаил Груев

Между травмата и алтернативния исторически разказ: Балканските войни в паметта на мюсюлманските общности в Родопите и Пирин

Доц. д-р Васка Танкова

Механизми за изобретяване на злодеи/герои в българската история: случаят с проф. Александър Цанков

* Гл. ас. д-р Анета Михайлова

Паметта за Втората световна война в посткомунистическа Румъния

Доц. д-р Благовест Нягулов

Герои под въпрос: Паметта за „силната ръка” в новата история на България и Румъния

ДИСКУСИЯ

14.00 – 15.00 ПАУЗА

Заседание III 

15.00-16.45

Модератор Доц. д-р Михаил Груев 

Доц. д-р Юра Константинова

„Освобождението” на Солун (1912 г.) и интерпретациите му в българския и гръцкия национален разказ

Доц. д-р Николай Папучиев

Средновековните кодове в модерната представа за Другостта (Евреите и ритуалното убийство на деца)

Гл. ас. д-р Тина Георгиева

Руските представи за Балканите – между идеологията и политиката

Марта Методиева

Гръцкият комплекс: гъркът като другия в римския, българския и румънския дискурс

Доц. д-р Стефан Дечев

Пиперът и българската национална кухня – между историческата реалност и социалното въображение

ДИСКУСИЯ

16,45 – 17,00 – Кафе пауза

Заседание IV 

17.00 – 18.00

Модератор Доц. д-р Ана Лулева 

Доц. д-р Недка Капралова

Култура на паметта: чий е „Служебник” от свещеноинок Макарий (1508 г.)

Гл. ас. д-р Анна Алексиева

Гордо знаме ни е Ботев, пръв учител – Димитров: социалистически визии за възрожденските герои

Д-р Димитър Атанасов

Стратегии на социализма за помнене и забрава в разказа за средновековната българска държавност

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

* Авторите на отбелязаните със * доклади отсъстват от София и нямат възможност да ги изнесат, но ще се включат в подготвената публикация.