Skip to content

Възрожденски дебати за облика на националната култура

Доклад, представен на конференцията “Българската литература: сравнимо и несравнимо”, организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание; 24 април 2015 г., Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Българската литература: сравнимо и несравнимо

 

Научна конференция,

организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Конферентна зала

24 април 2014

 

9.00 – 11.00

Водещ Николай Аретов

Откриване

* Румяна Л. Станчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”), Аспекти на неравновесието в сравнителните литературни проучвания

Христо Манолакев, Национален литературен канон и сравнително литературознание, или още веднъж за диалога на Л. Каравелов с прозата на Н. Гогол

Христина Балабанова, Компаративизъм и литературна историография. Според методологията на Франк Волман

Маргарита Серафимова, За малкото и голямото, близкото и далечното, своето и чуждото. Поетическа топография на родното пространство

Пламен Антов, Езици на националномитологичното: Европа – Америка

11.30 – 13.00

Водещ Теодора Цанкова

Николай Аретов, Непреводимото и уникалното – поглед отстрани

Николета Пътова, Българската литература – сравнимо и несравнимо: “Чешки проекции на сюжета “Иванко”.

Анна Алексиева, Възрожденски дебати за облика на националната култура

Теодора Цанкова, Литературното поколение в Испания – употреби на понятието

Мая Горчева, Как разказва авангардистът Гео Милев за началата на модерната поезия

14.00 – 16.00

Водещ Анна Алексиева

Йонка Найденова, Между лично и историческо битие (За рецепцията на Геза Гардони в България)

Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси

Николай Тодоров (докторант към катедра “Теория на литературата” в СУ “Св. Климент Охридски”), “Експеримент и костумбризъм в българската и испанската литература от края на 19 в. (Случаите с Ал. Константинов и С. Руеда)”

Марина Владева (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас), „Време на чудеса” и/или „Лазар и Исус”

Васил Василев, Измеренията на християнската вяра  в разкази на Константин Константинов, Георги Райчев и Леонид Андреев

 

16.00 Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

 

 

„МЕКАТА СИЛА” НА КУЛТУРНАТА ДИПЛОМАЦИЯ: „ФАБРИКА” ЗА ИСТОРИЯ VS „ФАБРИКА” ЗА ПОЛИТИКА

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”

05.12.2014 г

ПРОГРАМА // PROGRAM

9.00–9.30 ч. Регистрация на участниците // Registration of participants

9.30–11.00 ч. Първо заседание. Модератори: чл. кор. Лорина Репина и проф. д-р Евгения Калинова. Секретар доц. Иво Христов // First panel. Moderated by Cor. Memb. RASc. Lorina Repina and Prof. Dr. Evgenia Kalinova. Secretary Assoc. Prof. Dr. Ivo Hristov

9.30–9.40 ч. Откриване на конференцията. Приветствие от името на ректора на СУ чл. кор. Иван Илчев // Opening of the conference. Address on behalf of Cor. Memb. BASc Prof. Dr. hab. Ivan Ilchev, Rector of Sofia University

9.40–10.00 ч. проф. д.и.н. Румяна Михнева (СУ – УКХ „Алма матер“) “Проектът „Бъдеще за миналото” – културната дипломация и предизвикателствата на съвременния свят” // Prof. Dr. hab. Rumyana Mihneva “The Future for the Past Project – Cultural Diplomacy and the Challenges of Contemporary World“

10.00–10.20 ч. доц. д-р Костадин Грозев (СУ) “Културната дипломация – теория и практика“ // Assoc. Prof. Dr. Kostadin Grozev (Sofia University) “Cultural Diplomacy: Theory and Practice”

10.20–10.40 ч. чл. кор. Лорина Репина (Институт по обща история, РАН) “Публичная история в контексте исторической культуры эпохи глобализации” // Lorina Repina (Institute of General History, RASc.), “Public History in the Context of Historical Culture at the Age of Globalization”

10.40–11.00 ч. проф. д.и.н. Зинаида Чеканцева (Институт по обща история, РАН) “„Политика памяти” и история” // Prof. Dr. Hab. Zinaida Chikantseva (Institute for General History, RASc.) “’The Politics of Memory’ and History”

11.00–11.20 ч. – Кафе-пауза // Coffee-break

11.20–13.00 ч. – Второ заседание. Модератори проф. дин Румяна Михнева, проф. дин Зинаида Чеканцева // Second panel. Moderated by Prof. D. hab. Rumyana Mihneva and Prof. Dr. Zinaida Chikantseva

11.20–11.40 ч. доц. д-р Олга Воробьова, “Историческое событие в современном историописании” // Assoc. Prof. Dr. Olga Vorobyova “The Historical Event in Historiography”

11.40–12.00 ч. проф. д-р Евгения Калинова (СУ) „Българската културна дипломация към Западна Европа след Втората световна война“ // Prof. Dr. Evgenia Kalinova (Sofia University) “Bulgarian Cultural Diplomacy in Western Europe after WWII”

12.00–12.20 ч. д-р Веселинка Кастратович (Музей за история на Югославия) “Протоколът в културната дипломация на Йосип Броз Тито“ // Dr. Veselinka Kastratovich (Museum of Yugoslav History), “The Protocol in the Cultural Diplomacy of Josip Broz Tito”

12.20–12.40 ч. доц. д-р Гана Рупчева (Шуменски университет), “Културното сътрудничество между България у СССР през 50-60-те години. // Assoc. Prof. Gana Rupcheva (Shoumen University) “The Cultural Collaboration between Bulgaria and the U.S.S.R. in the 1950s and 1960s”

12.40–13.10 ч. Дискусия // Discussion

13.10–14.00 ч. Обяд // Lunch

14.00–15.00 ч. Трето заседание. Председател доц. Костадин Грозев. Секретар Олга Воробьова // Third panel. Moderated by Assoc. Prof. Dr. Kostadin Grozev, Secretary Assoc. Prof. Dr. Olga Vorobyova

14.00–14.20 ч. проф. д.и.н. Айслу Юнусова “Ислямът в Урал и Поволжието”// Prof. D. hab. Ayslu Yunusova (Ufa University) “Islam in the Ural and Volga Region”

14.20–14.40 ч. доц. д-р Валери Колев (СУ) „Българската независимост от 1908 г. и митът за националното единство” // Assoc. Prof. Dr. Valery Kolev (Sofia University) “The Bulgarian Independence of 1908 and the Myth of National Unity”

14-40–15.00 ч. д-р Любодраг Ристич, Институт по балканистика (САНУ) “Чрез мултиезичност към модернизация: Сърбия през 19 в.“ // Dr. Ljuboslav Ristich, (SASc.) “Through Multilingualism to Modernization: 19th cen. Serbia”

15.00–15.20 ч. Кафе-пауза

15.20– 17.00 ч. Четвърто заседание. Модератори проф. д.и.н. Айслу Юнусова и доц. д-р Валери Колев // Fourth pаnel. Moderated by Prof. Dr. hab. Ayslu Yunousova and Assoc. Prof. Dr. Valery Kolev

15.20–15-40 ч. доц. д-р Иво Христов (СУ) „Дефицитът на доверие в правните институции в страните на Централна и Източна Европа – между проблема и решението“ // Assoc. Prof. Dr. Ivo Hristov (Sofia University) “The Deficit of Trust in Law Institutions in Central and East European Countries – between the Problem and its Decision”

15.40–16.00 ч. доц. д-р Антонина Хабова (Университет за национално и световно стопанство) „Китайското възприятие на световната политика: геополитически измерения // Assoc. Prof. Dr. Antonina Habova (UNWE) “China’s Perception of World Politics: Geopolitical Implications”

16.00–16.10 ч. д-р Светлана Станкова (СУ) „Украйнската криза в западните мейнстрийм медии“ // Dr. Svetlana Stankova (Sofia University) “The Ukrainian Crisis in Mainstream Western Media”

16.10-16.20 ч. д-р Радостина Шивачева (Кеймбриджския университет) „Дистанция и близост – ролята на културната дипломация в отношенията между Великобритания, ЕС и Русия“ // Dr. Radostina Shivacheva (Cambridge University), “Distance and Closeness – The Role of Cultural Diplomacy in the Relations between Great Britain, the European Union and Russia”

16.20-16.30 ч. д-р Димитър Атанасов (ИЕФЕМ, БАН), д-р Анна Алексиева (ИЛ, БАН) „Меката власт на популярната култура“ // Dr. Dimitar Atanasov (BASc), Dr. Anna Alexieva (BASc),“The Soft Power of Popular Culture”

16.30–16.40 ч. проф. д-р Дейвид Лейн (Кеймбриджския университет) “Мека сила, тъмна сила и академично сътрудничество” // Prof. Dr. David Lane (Cambridge University) “Soft Power, Dark Power and Academic Cooperation”

16.40–17.00 ч. Заключителна дискусия. Модератори чл. кор. Лорина Репина, проф.д.и.н. Румяна Михнева.// Closing discussion. Moderated by Cor. Memb. RAN Lorina Repina and Prof. D. hab. Rumyana Mihneva

 

 

“Портрет на зловещото: Ботев според Макдъф”

Доклад, представен на конференцията “Портрет на една непозната: присъствието на изобразителните изкуства в литературата”, организирана от Академичен кръг по сравнително литературознание, 10-11 април 2014, СУ “Св. Климент Охридски”.

Портрет на една непозната: Присъствието на изобразителните изкуства в литературата

Научна конференция

10 и 11 април в Софийския университет

10 април
Нова конферентна зала

9.00 -11.00
Водещ Николай Аретов
Откриване
Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Общи термини в литературата и изкуствата. Примери с романа-фуга.
Веселин Тончев (Институт по физикохимия), Използване на произведения на изобразителното изкуство за илюстрация на концепции в областта на природните науки
Николай Аретов (Институт за литература), Отсъствието на непознатата красавица
Христо Манолакев (Великотърновски университет), Пророческият проект: непозната страница от биографията на Н. Гогол.

11.30 – 13.00
Водещ Румяна Л. Станчева
Йорданка Бибина (Институт за балканистика), Живописване в слово (модерната турска поезия)
Витана Костадинова (Пловдивски университет), Нова ера във визуалното изкуство: „Гордост и предразсъдъци” на Джейн Остин като „Дневниците на Лизи Бенит”
Анна Алексиева (Институт за литература), Портрет на зловещото: Ботев според Макдъф
Жоржета Чолакова (Пловдивски университет), Черното езеро в чешката поезия и живопис, или За границите на романтическия пейзаж
14.00 – 16.00
Водещ Витана Костадинова
Николай Чернокожев (Софийски университет), Вмраморено видение и сенки от мрамор. Скулптурите на Пенчо Славейков
Соня Александрова (Пловдивски университет), „Ама стига с тоя Брамс!“
Елена Динева, Апология на детайла: присъствието на Петер Брьогел Стария в романа „Тил Уленшпигел“ на Шарл дьо Костер
Дина Манчева (Софийски университет), Ролята на изобразителното изкуство при изграждането на франкофонската символистична сцена

16.00 Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

11 април
Зала 1

9.00 -11.00
Водещ Христо Манолакев
Теодора Цанкова (Софийски университет), Дон Кихот в страната на чудесата (наблюдения върху комикса „Дон Кихот” във в. „Чуден свят”, 1942 г.)
Ерика Лазарова (Институт за изследване на обществата и знанието), Оскар Уайлд или литературата като живопис с думи
Дияна Николова (Пловдивски университет), Сценичните метаморфози на пасторала в края на Belle Époque
Мая Горчева (Пловдивски университет – филиал Кърджали), Кога се чуват колоратурите на певицата Жозефина, или за трудното изкуство на зрелището в прозата на Франц Кафка

11.30 – 14.00
Водещ Светла Черпокова
Светла Черпокова (Пловдивски университет), За картините, нарисувани от новели, разказани във филм
Николай Узунов (Софийски университет), Белобрадият мъж на Тинторето в контекста на романа „Старите майстори“ от Томас Бернхард
Маргарита Серафимова (Институт за балканистика), Да видиш или да не видиш? Реторика на погледа в картината и в текста
Николета Пътова (Институт за литература), Драматургия и сценография през Възраждането – между културния консенсус и художественото партньорство
Марина Владева Йорданова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас), Да бъдеш или да имаш. Предизвикателствата на твореца в „Железният светилник“ на Димитър Талев
Заключителна дискусия и закриване на конференцията

 

Video

“Възрожденският героичен пантеон: изобретяване и употреби” – Конференция “Герои и героично”, декември 2013 г.

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО БАЛКАНИСТИКА

БАЛКАНИСТИКАТА ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАМЕТТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА МИНАЛОТО 

14 ноември 2013 г., четъртък

9.30 – 10.00

Доцент д-р Александър Костов, директор на ИБЦТ

Откриване.

Професор д.ист.н. Василка Тъпкова – Заимова

50 години Международна асоциация за проучване на Югоизточна Европа. 

Секция І

ВОЙНИ НА ПАМЕТТА:

ВОЙНИТЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА БАЛКАНИТЕ

ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ

                                 Ръководител професор д.ист.н. Светлозар Елдъров 

Заседание I

 

10.00 – 11.30 

Чл. кор. професор Васил Проданов

Битките за историята и променящите се идентичности на Балканите.

Професор д.ист.н. Валерия Фол

Въоръжение и идентичност.

Професор д.ист.н. Илия Тодев

И на Шипка не всичко е спокойно.

Професор д.ист.н. Светлозар Елдъров

Календар и памет: Сравнителен анализ на национално-държавните празници на българи, сърби и хървати през ХІХ и ХХ век.

Професор д.ист.н.Тодор Петров

В търсене на национална идентичност: Наградната система на Република Македония.

ДИСКУСИЯ

11.30 – 11.45 Кафе пауза

Заседание II

11.45 – 13.30 

Професор д-р Искра Баева

Съвременни спорове за интернационалистичните и националистичните инициативи на Тодор Живков.

Професор д.ист.н. Огняна Хрисимова

„Преди да съдим, нека знаем и помним“.

Професор д-р Евгения Калинова

Споровете за „възродителния процес“ – вчера и днес

Професор д-р Йордан Баев

Основната дилема във военностратегическите възгледи на балканските държави по време на Студената война.

Доцент д-р Зорка Първанова

Политическият реформизъм в националните идеологии и/срещу младотурския османизъм.

Доцент д-р Екатерина Никова

Неоосманизмът на Балканите – плашило или реалност.

ДИСКУСИЯ

13.30 – 14.30 ПАУЗА

Заседание III 

14.30 – 17.00 

Архитект Елко Хазан

Еврейските общности в България и техните синагоги.

Ангелина Рашкова

Участието на евреите в борбите и войните за национално освобождение и обединение на България през ХІХ – ХХ век.

Главен асистент д-р Юлия Златкова

Паметта за Византия и ролята ѝ за формирането на българската и гръцката национална идентичност през епохата на Възраждането.

Главен асистент д-р Весела Трайкова

В търсене корените на българо-гръцкия сблъсък в Македония.

Главен асистент д-р Маргарита Стамова

Албанският етнос на Балканите – аспекти, проблеми и развитие (ХІХ – ХХІ век).

Главен асистент д-р Ваня Стоянова

Училище и национална идентичност: Българските училища в Турция между двете световни войни.

Доцент д-р Бисер Петров

За едно малко известно етническо прочистване на Балканите през Втората световна война.

ДИСКУСИЯ 

15 ноември 2013 г., петък

Секция ІІ

КУЛТУРА НА ПАМЕТТА: УПОТРЕБИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

Заседание I 

9.30 – 11.30

Модератор проф. дфн Николай Аретов

Откриване 

Доц. д-р Ана Лулева

Памет и справедливост. Публичната памет за социализма

Проф. Раймонд Детрез

“Сблъсъкът на идентичностите”: Европа, Централна Европа, Балканите

Гл. ас. д-р Петър Петров

„Общи” места на паметта. Стратегии при превода на чужди национализми в български контекст

Доц. д-р Десислава Лилова

Локални и национални исторически разкази: описания на селища във възрожденския периодичен печат

Доц. д-р Надя Манолова

Църковно строителство и социален капитал – два примера от 30-те години на 19 век

*Проф. дин Надя Данова

Към изграждането на националния пантеон през ХІХ век

ДИСКУСИЯ

11,45 – 12,00 – Кафе пауза 

Заседание II 

12.00-14.00

Модератор Проф. дин Рая Заимова 

Гл. ас. д-р Евгения Троева

Древното минало: съвременни употреби и идентификации в Родопите

Проф. дфн Николай Аретов

За една „христоцентрична” ревизия на колективната национална памет

Проф. дн Евгения Иванова

Ислямизацията между полюсите на паметта: балкански интерпретации

Доц. д-р Михаил Груев

Между травмата и алтернативния исторически разказ: Балканските войни в паметта на мюсюлманските общности в Родопите и Пирин

Доц. д-р Васка Танкова

Механизми за изобретяване на злодеи/герои в българската история: случаят с проф. Александър Цанков

* Гл. ас. д-р Анета Михайлова

Паметта за Втората световна война в посткомунистическа Румъния

Доц. д-р Благовест Нягулов

Герои под въпрос: Паметта за „силната ръка” в новата история на България и Румъния

ДИСКУСИЯ

14.00 – 15.00 ПАУЗА

Заседание III 

15.00-16.45

Модератор Доц. д-р Михаил Груев 

Доц. д-р Юра Константинова

„Освобождението” на Солун (1912 г.) и интерпретациите му в българския и гръцкия национален разказ

Доц. д-р Николай Папучиев

Средновековните кодове в модерната представа за Другостта (Евреите и ритуалното убийство на деца)

Гл. ас. д-р Тина Георгиева

Руските представи за Балканите – между идеологията и политиката

Марта Методиева

Гръцкият комплекс: гъркът като другия в римския, българския и румънския дискурс

Доц. д-р Стефан Дечев

Пиперът и българската национална кухня – между историческата реалност и социалното въображение

ДИСКУСИЯ

16,45 – 17,00 – Кафе пауза

Заседание IV 

17.00 – 18.00

Модератор Доц. д-р Ана Лулева 

Доц. д-р Недка Капралова

Култура на паметта: чий е „Служебник” от свещеноинок Макарий (1508 г.)

Гл. ас. д-р Анна Алексиева

Гордо знаме ни е Ботев, пръв учител – Димитров: социалистически визии за възрожденските герои

Д-р Димитър Атанасов

Стратегии на социализма за помнене и забрава в разказа за средновековната българска държавност

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

* Авторите на отбелязаните със * доклади отсъстват от София и нямат възможност да ги изнесат, но ще се включат в подготвената публикация.

ОД КОСОВСКОГ ЗАВЕТА ДО ЊЕГОШЕВОГ МАКРОКОЗМА: ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (1813-2013)

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ, СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАУЧНОГ ПРОЈЕКТА III 47023 „КОСОВО И МЕТОХИЈА ИЗМЕЂУ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА“

 

ПРОГРАМ СКУПА

 

ОД КОСОВСКОГ ЗАВЕТА ДО ЊЕГОШЕВОГ МАКРОКОЗМА:

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (1813-2013)

 

01-02. 11. 2013.

 

 

01.11. 2013.

 

08:00-09:00

РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

09:00

ОТВАРАЊЕ СКУПА

Поздравне речи

Декан Филозофског факултета проф. др Бранко Јовановић

Ректор Приштинског универзитета проф. др Срећко Милачић

Представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије

Представник Канцеларије за Косово и Метохију

Председник Матице српске проф. др Иван Негришорац

Његово Високопреосвештенство митрополит Амфилохије (Радовић)

ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА

Радно председништво: Љубомир Зуковић, Даница Андрејевић, Јован Делић, Оксана Микитенко, Милош Ковачевић

Матија Бећковић (Београд), Његош, наш савременик

Иван Чарота (Белорусија), Његошева „душа славјанска“ (Нека запажања на основу „Писама“)

Миодраг Матицки (Београд), Епска беседа у Његошевом делу

Рајко Петров Ного (Београд), Може ли „истрага предака“ наудити Његошу?

11:00

РАД ПО СЕКЦИЈАМА

 

 

СЕКЦИЈА 1

Председавајући Будимир Р. Алексић, секретар Марта Вукотић

Александар Петровић (Косовска Митровица), Поезија и теологија код Петра II Петровића Његоша

Велибор Џомић (Црна Гора, Цетиње), СПЦ у борби за очување Његошеве капеле на Ловћену

Синиша Јелушић (Црна Гора, Цетиње), Владика Данило – метафизичке равни књижевног лика

Александар Стаматовић (Република Српска, Источно Сарајево), Канонски статус Митрополије Црногорске и Његоша као Митрополита 1830-1851. године

Јован Ћулибрк (Београд), Једна исихастичка полемика у „Горском вијенцу“

Микоња Кнежевић (Косовска Митровица), Његош и исихастичко предање: могућност утицаја?

Марта Вукотић Лазар (Косовска Митровица), Градитељски подухвати Петра II Петровића Његоша, у првој половини XIX века, као важни чиниоци у процесу урбанизације и модернизације Цетиња

Будимир Р. Алексић (Црна Гора, Цетиње), Истрага потурица као тема „Горског вијенца“ у интерпретацијама црногорских идеолога

Дискусија

 

СЕКЦИЈА 2

Председава Бранко Летић, секретар Данијела Поповић

Радмило Петровић (Косовска Митровица), Ко умије лагати, не умије вјеровати

Бранко Летић (Република Српска, Источно Сарајево), Ах, мисли свештена, слатка пишто душе („Мисао“, стих 128)

Персида Лазаревић Ди Ђакомо (Италија), Шћепан – Стјепан: историјско и наративно преплитање и поистовећивање

Данијела Поповић (Ниш), Ликови жена у „Огледалу српском“ Петра Петровића Његоша

Анна Алексијева (Бугарска), Епска хероика и национални „гранд наратив“

Бошко Сувајџић (Београд), На врелу гномских исказа у „Горском вијенцу“

Бранко Златковић (Београд), Косовски завет у устаничкој традицији и Његошевом Горском вијенцу

Валентина Питулић (Косовска Митровица), Клицање предака у „Горском вијенцу“ Петра II Петровића Његоша

Саша Кнежевић (Република Српска, Источно Сарајево), Епска формула у „Гласу коменштака“

 

Дискусија

 

 

СЕКЦИЈА 3

Председава Горан Максимовић, секретар Снежана Кутрички

Радмила Обрадовић (Косовска Митровица), Значењa речи „срце“ у „Горском вијенцу“ и њени еквиваленти у француском преводу овог Његошевог дела

Горан Максимовић (Ниш), Јунакиње у „Горском вијенцу“  Петра II Петровића Његоша

Блудилина Наталья Даниловна (Русија), Творчество – „Черта начальна Божества“. Духовный диалог Державина и Негоша о вечном бытии поэзии

Кирило Бојовић (Црна Гора, Цетиње), Вјечност, простор, кретање и вријеме у визији Петра II Петровића Његоша (Теолошко-философски и научни поглед)

Јован Пејчић (Ниш), „Умно чувство“ Његошево, или: косовски завет као идеал и као судбина, Теоантропологија Жарка Видовића

Милисав Савић (Нови Пазар), Стил Његошевих писама

Ирена Арсић (Ниш), Његош о Дубровнику, Дубровчани о Његошу

Снежана Кутрички (Београд), Митско у истрази потурица у „Горском вијенцу“

Дискусија

 

СЕКЦИЈА 4

Председава Бранко Брђанин, секретар Данијела Поповић

Младенко Саџак (Република Српска, Бањa Лукa), Хипотеза о пралику Његошевог игумана Стефана

Бранко Брђанин (Република Српска, Источно Сарајево), Родовска „Драма“ на политичкој „позорници“

Стојан Ђорђић (Ниш) Поетско-симболички мотив неба у песми “Ноћ скупља вијека” П. П. Његоша и у роману “Рат и мир” Л. Н. Толстоја

Митра Рељић (Косовска Митровица), Постојаност / непостојаност у „Лучи микрокозма“ – теолингвистички приступ

Душан Крцуновић, (Црна Гора, Никшић), Његош и Паскал

Глигор Самарџић (Косовска Митровица), Античко наслеђе у Лучи

Драго Перовић (Никшић), Проблеми уобразиље код Канта и Његоша

Гордана Крцуновић (Црна Гора, Никшић), Кјеркегор и Његош

Кристина Петровић (Бугарска), Филозофски аспекти Његошеве „Луче“

Дискусија

 

СЕКЦИЈА 5

Председава Јован Делић, секретар Кристина Р. Митић

Оксана Микитенко (Украјина), Он има велику заслугу за српску етнографију: П. Лавров, П. Лавровски и П. Ровински о Његошу

Јован Делић (Београд), Однос Меше Селимовића према Његошу

Кристина Р. Митић (Ниш), Сестра Батрићева плаче иза гласа: „Е се земља сва истурчи, Бог је клео!

Даница Андрејевић (Косовска Митровица), Његош у виђењу Исидоре Секулић

Александар Пејчић (Београд), Проблеми жанра: Исидора Секулић и Марта Фрајнд о драматургији „Шћепана малог“

Бранимир Човић (Бања Лука), Језички дуализам у структури слике у Његошеву Горском вијенцу и питања превођења на генетски близак руски језик

Славица Дејановић (Косовска Митровица), Његошев Горски вијенаци Сарајлијина Трагедија вожда Карађорђа

Небојша Лазић (Косовска Митровица), Парадигма косовског мита: од Његоша до српских песника XX века

Дискусија

 

14:30-16:00

РУЧАК

 

16:00-18:30

РАД ПО СЕКЦИЈАМА

 

СЕКЦИЈА 6

Председава Душан Берић, секретар Јасмина Вучетић

Димитар Атанасов (Бугарска), Почетак косовског завета: веза Пећког летописа и битер на Косову пољу. Опит за анализу

Душан Берић (Косовска Митровица), Узајамни положај и дејство унутрашњих и социјалних фактора на улогу Петра II Петровића Његоша у покрету Српско уједињење

Саша С. Марковић (Нови Сад), Његошево дело као инспирација универзализма код Срба у време стварања југословенске државе

Јасна Парлић-Божовић (Косовска Митровица, Циљ васпитања у „Горском вијенцу“ Петра Петровића Његоша

Милутин Мићовић (Црна Гора, Никшић), Окупација и слобода у Његошевом дјелу

Зона Мркаљ (Београд), Стваралаштво Петра II Петровића Његоша као подстицај за различите наставне активности

Здравко Делетић (Косовска Митровица), Просвета и култура у Његошевој Црној Гори

Ненад Кебара (Крагујевац), Твар песништва Његошева

Марко Атлагић, Далибор Елезовић (Косовска Митровица), Српски хералдички симболи у грбу Петровића Његоша као елементи српског националног идентитета у Црној Гори

Јасмина Вучетић (Лепосавић), Имаголошки аспекти Његошевог дела

 

Дискусија

 

СЕКЦИЈА 7

Председава Лидија Томић, секретар Петар Анђелковић

Димитрије Калезић (Београд), Косово у Његошеву „Горском вијенцу“

Лидија Томић (Црна Гора, Никшић) Теме „чојства“ и „јунаштва“ у Његошевом Горском вијенцу

Владимир Осолник (Словенија), Његошева филозофија

Петар Анђелковић (Косовска Митровица), ,,Моли се Богу и држи се Русије“ – Његошева порука и Србија данас

Лариса Раздобудко-Човић (Косовскa Митровицa), Лингвокультурный концепт героизм в черногорской и русской языковых картинах мира (на примере поэмы П.П Негоша Горный венец и его перевода на русский язык)

Мила Алечковић (Косовска Митровица), Психолошка страна Његошевог дела

Ана Мумовић, Звездана Елезовић (Лепосавић), Његош и Вук као инспирација уметника

Вукашин Баћовић (Косовска Митровица), Мотиви љепоте и човјечности у Горском вијенцу“, паралеле са српском народном поезијом и Библијом

Слађана Алексић (Косовска Митровица), Његошева поетичка, филозофска и теолошка мисао

Дискусија

 

СЕКЦИЈА 8

Председава Милош Ковачевић, секретар Ана Јањушевић

Мишко Јовановић (Црна Гора, Никшић), Неке фонетско-фонолошке особине језика „Горског вијенца“

Милош Ковачевић (Београд, Крагујевац), Фигуративно-кохезиони паралелизми у Његошевој пјесми Мисао

Миланка Бабић (Република Српска, Источно Сарајево), Лингвостилистичка анализа Његошеве пјесме „спровод праху С. Милутиновића“

Ана Јањушевић Оливери (Косовска Митровица), Лексички спојеви са компонентом глава у Његошевом језику

Драга Бојовић (Црна Гора, Никшић), Ново читање Његоша (лингвистички и социолингвистички аспект)

Александар Милановић (Београд), Славенизми у Његошевом песничком језику

Михајло Шћепановић (Београд), О неким особинама Његошевог епистоларног дискурса

Голуб M. Јашовић (Косовска Митровица), Имена у епском спеву ,,Свободијада” Петра Петровића Његоша

Јелица Стојановић (Никшић), Употреба лексичких јединица Косово, Црна Гора и Срб(ија) у Горском вијенцу – лингвокултуролошки аспект

Драгана Керкез, Београд (Београд), ФСК очекиваности/неочекиваности у српском језику (на материјалу Горског вијенца)

 

Дискусија

 

СЕКЦИЈА 9

Председава Миодраг Радовић, секретар Радмило Пекић

Сања Живановић (Београд), Три умне жене (Исидора Секулић, Аница Савић Ребац, Ксенија Атанасијевић) и Његош о жени уопште у својој поезији

Миодраг Радовић (Нови Сад), Светскоисторијско и светоисторијско у Његошевом поимању повести

Милорад Јеврић (Косовска Митровица), Његош и периодизација књижевности

Марина Бубнић (Београд), Етика „Горског вијенца“

Драгана Спасић (Косовска Мировица), Језичка анализа енглеског превода Његошеве песме Ноћ скупља вијека

Радмило Пекић (Косовска Митровица), Битка код Поатјеа

Бранкица Поповић (Косовска Митровица), Његош и косовски завет

Марија Пргомеља (Нови Сад), Косовска мисао Петра Петровића Његоша

Драгомир Костић (Косовска Митровица), Прва Његошева песма

Дискусија

 

20:00

СВЕЧАНА ВЕЧЕРА

 

02.11. 2013.

09:00

 

ЗАВРШНА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА

Радно председништво: Иван Чарота, Бранко Летић, Валентина Питулић, Миодраг Радовић, Лидија Томић

Зоран Лакић, (Црна Гора, Подгорица), Његош и традиција

Љубомир Зуковић, (Република Српска, Источно Сарајево) Његошево схватање поезије

Радмило Маројевић (Београд), Његошева „Луча микрокозма као пјеснички текст. (Уз критичко издање текста)

10:00

ПОСЕТА ПРИЗРЕНУ, СВЕТИМ АРХАНГЕЛИМА И ВЕЛИКОЈ ХОЧИ

 

ПОВРАТАК ЗА БЕОГРАД У ВЕЧЕРЊИМ САТИМА

 

 

 

THE BALKAN: PEOPLE, WARS AND PEACE

“Ss. Cyril and Methodius” University

INSTITUTE OF NATIONAL HISTORY – SKOPJE

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

THE BALKAN: PEOPLE, WARS AND PEACE

ON THE OCCASSION OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BALKAN WARS

(65 years Institute for National History) 

(4-5 November 2013, Skopje)

Organizing Committee:

Prof. Dragi Gorgiev, PhD

Prof. Biljana Ristovska-Josifovska, PhD

Prof. Irena Stefoska, PhD

Prof. Ljubica Jancheva, PhD

Secretary: Lidija Gjurkovska, PhD, (Assistant professor)

 

P R O G R A M

 

4.11.2013 Monday

Rector`s Office of University of  “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje

9,30 -10,00 Formal opening

9,30  Speech by Dragi Gjorgiev – director of the Institute of National History

9,45 Speach by Velimir Stojkovski – rector  at University of  “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje 

 

Hall 1, section 1   10.00 -11.25
Moderators: Irena Stefoska, Mitko Panov
 

Katerina Mladenovska
Politics of War and Peace: Perdiccas II and the Peloponnesian War.

Aneta Shukarova
Polemos panton men pater esti“: Macedonian-Roman Wars

Darko Stojanov
From the Balkans to Barbarikum and Back, Ransom of  Prisoners of War in the 5th Century

Dragan Zajkovski
The Thessaloniki Vicarage in the 5th Century through the “Prism” of Correspondence with the Pope

Mitko Panov

The Byzantine Idea of Enemies in Early Medieval Macedonia

Irena Stefoska
Scenes of Terror: Slavic Invasions and the Local Population in Macedonia 

(discussion) 

Coffee break (15 minutes) 

Hall 1, Section 2 from 11.40 to 12.45
Moderators: Milan Boshkovski, Boris Stojkovski

Dragan Gjalevski
Threatening as a Diplomatic Tool in the Balkan Policy of Vasil II

Milan Boshkovski
Who was the First Macedonian Tsar in the Middle Ages: Tsar Samuil or David

Petar Stevkovski
Macedonia between East and West: the First Crusade and Its Impact on Macedonian Territory

Borche Miloshevski
Jovan Oliver`s Position in the Hierarchy of Feudal Rulers in the Macedonian Area during the Reign of Stephan Dushan (1331 – 1355)

Dragi Gjorgiev
Ottoman Conquest of  Macedonian Cities: Manner and Methods

Boris Stojkovski
Between Habsburgs and Ottomans-Jovan Nenad Movement in 1526-1527 

(discussion) 

LUNCH BREAK 13,00-14,00 

Hall 1, section 3 from 14.00 to 15.00
Moderators: Nadine Akhund, Todor Chepreganov

Nadine Akhund
The Carnegie Report of 1913: New Views and Interpretations

Todor Chepreganov
The Macedonian Question from San Stefano to Bucharest

Demeter  Gábor
Microsocial Strategies of Survival and Coexistence in Macedonia (1903-1912). Examples on Family and Community Level Social Conflicts and Government Repressions

Nada Boshkovska
Identities in the Fruit Salad: Ethnic Labelling and Self-designations in Macedonia in the First Quarter of the 20th Century

Ema Miljkovich
Ottomanism and Nationalism during the Shortest Century of the Empire. 

(discussion)

Hall 2, section 1 10.00 to 11.25
Moderators: Kristina Popova, Biljana Ristovska-Josifovska 

Kristina Popova
Against the Enemy or against the War? Russo-Ottoman War of 1877 – 1878 and the Early Peace Movement: Memories of the Austrian Novelist and Nobel Peace Prize winner Bertha von Suttner / 1843 – 1914 /

Biljana Ristovska-Josifovska
Reflection of Russian-Ottoman War 1877-1878 in the Macedonian Memory

Mariana Piskova
The image of the Russo-Ottoman War of 1877-1878 in the Weekly Newsreels and TV Broadcasts of the Bulgarian National Television

Otar Gogoloshvili
Russo-Ottoman War 1877-1878 and Georgia

Anastasia Pashova, Petar Vodenicharov
Focus of the Russian Orthodox Church in the Caucasus during the Russian-Ottoman War 1877-1878 / by “Kavkazki eparhialni vedomosti/

Tamaz Phutkaradze
Different Geopolitical Orientation and Perspectives of Regional Cooperation on the Caucasus 

(discussion)

Coffee break (15 minutes)

Hall 2, section 2 from 11.40 to 12.35
Moderators: Boris Gombach, Makedonka Mitrova

Boris Gombach
Italian Imperialism in the Balkans in the 19th Century

Zoran Todorovski
The Behavior of Macedonian Revolutionary Intellectual Forces in the Balkan Wars

Makedonka Mitrova
Jovan Cvijikj`s  Scientific Elaboration of Ottoman Macedonia and Its Population

Gabor Demetar, Bottlik, Zsolt
Maps on the Ethnic Pattern of Macedonia and Albania Based on Austrian Archival Sources

Dimitar Ljorovski
Phases of Greek – Macedonian Irredentism Towards Ottoman Macedonia

(discussion) 

LUNCH BREAK 13.00 to 14.00

Hall 2, section 3 from 14.00 to 15.25
Moderators: Bojan Balkovac, Lidija Gjurkovska

Bojan Balkovac
The Balkan Wars among the Slovenes

Milica Denkovska
The Image of Macedonia under the Influence of Turbulent Changes in the Balkans Reflected through the West-European Prism: Macedonia in the German Language Travelogues from the 19th Century untill Today 

Dragan Batanchev
Captain Leshi and Miss Stone: Cinematic Representation of the War History 

Bogdan Trifunovich
War, Memory and the Politics of Remembrance: Vardar in the poetry of Serbia and Bulgaria 1912-1918

Jasmina Mojsieva-Gusheva
Apocalyptic Visions of Human Destinies in World War I in the Works of Macedonian Writers

Lidija Gjurkovska
The Economic Consequences of the Balkan Wars and World War I on the Industry in Vardar Macedonia

(discussion)

Hall 3, section 1   10.00 to 11.25
Moderators: Vera Gosheva, Vladan Virijevich

Aleksandar Trajanovski
The Massacre in Lipovo at St.Peter day – On the Occasion of 100 Years of the Event 

Vladan Virijevich
The Destany of Serbian War Prisoners in the Ottoman Empire during World War I

Vera Gosheva
The days of violenceː Strumica during June-August 1913

Risto Damjanovski
Gotse Delchev`s Contribution in the Development of the Military Organization TMORO and  preparation of the uprising

Dragan Gjorgiev
Prosecuting Act of 1913 (the Fate of the Fighters from Vasil Chekalarov`s Band)

Petar Todorov
An Aspect of Inter-community Relationship in Skopje (1890-1908)

(discussion)

Coffee break (15 minutes)

Hall 3, section 2 from 11.40 to 12.35
Moderators:  Husnija Kamberovich, Dragica Popovska

Husnija Kamberovich    
The Calculation of the War Enemies – Bosnia and Herzegovina in 1945 and Repression of War Losers

Mirjana P.Mirchevska
Balkan Roads of Diversity: The Otherness in the Public Discourse of Macedonia or: the Other through Stereotypes 

Magdalena Najbar-Agichich
Historical Researches of WWII in Yugoslavia – the Situation in Croatia in a Broader Yugoslav Context.

Ana Petrov
The Balkans to the Balkan People’: Evolutionism, Racism and Colonialism in Serbian ‘Scholarly’ Discourses before World War II

 Dragica Popovska
Ideology of one period through the Memorials from World War II

Sonja Nikolova
Metodija Shatorov Sharlo in Macedonian Historiography 

(discussion)

LUNCH BREAK 13.00 to 14.00

Hall 3, section 3 from 14.00 to 15.25

Moderators: Snjezhana Koren, Andrej Radulovich

Snjezhana Koren
“To Preserve the Lasting Memory for Young Generations”: School Names and the Politics of Remembrance in post-1945 Yugoslavia

Zlatko Bukach, Goran Dzurdzevich,
Discourse Analysis of Croatian History Textbooks: Representation of National Minorities in the Croatian Educational System

Andrej Radulovich
Cultural Heritage in Former Yugoslavia: Its Condition and Changes in Different Circumstances from the Late 19th Century Onwards

Svetozar Boshkov
Military History of Ancient World in Serbian School in 19th Century – Between Hubsburg and Ottomans 

Ana Aleksieva
The Heroes of Bulgarian National Movement in the “Grand Narrative” during the Socialist Epoch 

Dimitar Atanasov
History and Ideology: Grand Narative Narration Strategies of Bulgarian Medieval History during the Communist Period 

(discussion)

Roundtable Hall 1 15:30

Macedonia through historical milestones (1878-1913-2001) “- organized by Balkans deparment

 

DAY 2    05.11.2013
Hall 1, section 1 10.00 to 11.25
Moderators: Stoica Lascu, Zekir Ramchilovich 

Stoica Lascu
The Settled of Balkan Vlachs in Southern Dobrudja, after 1913 – Causes, Circumstances, Effects

Recep Shkrijelj
Macedonia and the Muhadzirite Bosniak (1912-1915)

Natalya Lapaeva                                                             
Russian Emigrants from the First Wave in Macedonia: the Portraits on the Background History

Milos Damjanovich
The Jewish Presence in Kosovo and Metohia during the Balkan Wars and WWI

Zekir Ramchilovich
Migration of Bosniaks in Macedonia after the Second World War

Sergey Vuchkov
The Muslim Population in West Rhodope Mountain in the Second World War and the Beginning of the Cold War

Marjan Ivanovski
Macedonian Immigrant Political Organizations in Western Europe (1956-1990)

(discussion)

Coffee break (15 minutes)

Hall 1, section 2 from 11.40 to 12.35
Moderators: Jure Gombach, Katerina  Mirchevska

Liliana Panevska
The Yugoslav Support of the Democratic Army of Greece 1946-1949 

Jure Gombach,
Children Refugees from Greece in Slovenia 1948-1952.

Katerina  Mirchevska,
“The Roots and the fatherland: Macedonian Refugees from Aegean Macedonia in PR / SR Macedonia (1945-1960)

Jana Kocevska
The Concept of Liminality in Case of Exile during the Civil War in Greece (1946-1949) 

Aleksandar  Manojlovski
The Issue of Macedonian Refugees from Aegean Macedonia to Bulgaria and their Acceptance in PR Macedonia 1944-1952

Aleksandar  Litovski
Macedonians from the Aegean Part of Macedonia and Greece in 1945

(discussion)

LUNCH BREAK 13.00 to 14.00

Hall 1, section 3 from 14.00 to 15.15
Moderators: Bozo Repe, Biljana Vuchetich 

Bozo Repe                                                  
The Impact of Balkan Wars  on Yugoslavism  in Slovene  Lands

Biljana Vuchetich
The Balkans in the American Public Opinion (1912 – 1913)

Kerec Darja                                                        
Balkan Wars and charitable activities in Slovene Lands

Maja Nikolova
Children in War – Serbian Schools in Thessaloniki

Denada Shpuza
If We Want to Create a Constant Peace, We Must Begin from Children

Strasko Stojanovski, Jovan Ananiev
Balkan Wars-Hundred Years Later: The Use of  History for the Political Mobilization in the Balkans

(discussion)

Hall 2, section 1 10.00 to 11.25
Moderators: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Ljubica Janceva

Biljana Vankovska
(Im)Possibility of Reconciliation Process in the Balkans

Ljubica Janceva
Arrangement for a Peaceful Solution: Hague Peace Conference for Yugoslavia (1991) 

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Serbian and Croatian Perception of  the”Operation Storm” – August, 1995.

Arsiola Dyrmishi  
Collective Security in International Peace: Threat or Guarantee?

Sergej Cvetkoski, Goran Zendelovski
Missions of Military Crisis Management of the EU in the Western Balkans: A Guarantee of Peace Agreements and Conflict Resolution 

Jovan Bliznakovski
Languages in Conflict: Reflections on the 2001 Armed Conflict in Macedonia

Dora Komnenovich
Anti-War Activism in Yugoslavia in the Early Nineties: An Example of Grassroots Engagement

(discussion)

Coffee break (15 minutes)

Hall 2, section 2 from 11.40 to 12.25
Moderators: Maja Angelevska Panova, Valentina Bozhinovska

Teon Cingo
Macedonian Catholic League

Maja Angelevska Panova
The Phenomenon of Religion versus Religious Fundamentalism

Vlatko Janev
Midrash – a Creative Interpretation of the Bible 

Oksana Mykytenko
The Verbal Code of the Recruit Ritual and Seeing-off to the Army: Observation of Text Dynamics

Valentina Bozhinovska
Interreligious and Interconfessional Life in Macedonia

Jasmina Ristovska-Pilichkova
The Wars in Macedonia in the First Half of the 20th Century, Their Impact and the Changes that Occurred in Macedonian Traditional Costume

(discussion)

LUNCH BREAK 13.00 to 14.00

Hall 3, section 1 10.00 to 11.15
Moderators: Silvana Sidorovska-Chupovska, Igor Despot 

Cosmin – Constantin Ionita
Imperial Russia and the Balkans at the Edge of the Great War. The Eastern Gambit.

Biljana Poposka, Ivanka Dodovska
The Diplomacy of the Balkan States toward the Ottoman Empire in the Beginning of the Balkan Wars

Igor Despot
The Influence of the National Movements of the Balkan Peoples on the Disintegration of the Austro-Hungarian Monarchy

Silvana Sidorovska-Chupovska
Europe and Macedonia 1913-1919

Bíró, László
Yugoslav Integration and Macedonia (1918–1939)

Jędrzej Paszkiewicz,
The Pan-Balkan Cooperation Concept within the Greek Security Policy
during the Period 1930-1934 

(discussion)

Coffee break (15 minutes)

Hall 3, section 2 from 11.40 to 12.25
Moderators: Katerina  Todorovska, Virgil Coman

Sali Kadria
Conference of Ambassadors of Great Powers in London 1912 – 1913, a Story of Hope or a Disappointment for the Albanians 

Katerina  Todorovska
The Macedonian-Albanian Cooperation 1878-1913 

Albina Drangoli
The Albanian Question in the Secret Treaty of London

Virgil Coman
Documents about Romania’s Military Campaign in 1913

Selim Berezaj
Albanian Uprising of September 1913 and the Impact Of Austro-Hungary

 Isamedin Azizi
Serbian-Italian Interest for Albania

(discussion)

LUNCH BREAK 13,00-14.00

Hall 3, section 3 14.00-15,25
Moderators: Marko Fuchek, Rubin Zemon

 Marko Fuchek
Youth and Violence in Postwar Yugoslavia: Case Study of Delnice Boarding School in 1948

Dejan Donev
Contemporary Ethics and the Question of Peace

Rubin Zemon
100 years after Bucharest Treaty:  Politics of Recognition of Identities and Minority Rights in the Balkan States

Miso Netkovski
Journalists and Their Influence in the Creation of Collective Memory through Electronic Media

Neven Radicheski
Some Important Determinants in the Completion of  the Macedonian Cultural and National Identity in the Period between 1960 and 1970

Aleksndar Simonovski
The National Liberation Movement vis-a-vis the Ravna Gora Movement regarding the Macedonian people

(discussion)

Final Speech    Hall 1 15.30

PRESENTATION OF THE PAPERS: UP TO 10 MINUTES
WORKING LANGUAGES: MACEDONIAN, ENGLISH
EACH SECTION WILL BE FOLLOWED BY 15 MINUTES DISC

“Непрестижните връзки: османски модели в българската културна интимност” – конференция “Опасни връзки / престижни връзки” (април 2012)